تصحیح برگه‌‌ها از ام‌روز شروع می‌شود

جدول زیر در طول سه روز تصحیح به تدریج تکمیل خواهد شد.

تیم ملی المپیاد ریاضی سال 2012 (ماردل‌پلاتا)

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مجموع

مدال

IRN1

بدرویا ٧ ٧  ۳ ۴ ٧ ٠ ۲٨  

IRN2

دلیرروی‌فرد ٧ ٧ ٠ ٧ ٧ ٠ ۲٨  

IRN3

فلاح ٧ ٧ ۳ ٧ ۳ ٠ ۲٧  

IRN4

مهر ٧ ٠ ٠ ٧ ۳ ٠ ۱٧  

IRN5

معین‌فر

٧ ۱ ٠ ٧ ٧ ٠ ۲۲  

IRN6

صفایی

٧ ٧ ٠ ٧ ٧ ۱  ۲٩  

مجموع

۴۲ ۲٩ ۶ ۳٩ ۳۴ ۱ ۱۵۱  

اولین جلسه تصحیح ساعت سه بعد از ظهر پنج‌شنبه و مربوط به سؤال یک است. (جلسه برگزار شد و نمره‌ها را وارد کردم.)

جلسه دوم مربوط به سؤال دو است و در ساعت پنج و نیم عصر پنج‌شنبه برگزار می‌شود. (جلسه برگزار شد و نمره‌ها را وارد کردم.)

جلسه سوم مربوط به سؤال سه است و در ساعت ده صبح جمعه برگزار می‌شود. (جلسه برگزار شد و نمره‌ها را وارد کردم.)

جلسه چهارم مربوط به سؤال چهار است و در ساعت سه بعد از ظهر جمعه برگزار می‌شود. (جلسه برگزار شد ولی پس از یک ساعت کار تمام نشد. قرار شد شنبه ساعت دوازده جلسه تکمیلی برگزار شود.)

جلسه پنجم مربوط به سؤال پنج است و در ساعت پنج و نیم بعد از ظهر جمعه برگزار می‌شود. (جلسه برگزار شد ولی پس از یک ساعت کار تمام نشد. قرار شد شنبه ساعت یازده جلسه تکمیلی برگزار شود.)

جلسه ششم مربوط به سؤال شش است و در ساعت ده صبح شنبه برگزار می‌شود. (جلسه برگزار شد و نمره‌ها را وارد کردم.)

جلسه هفتم مربوط به ادامه سؤال پنج است و در ساعت یازده و نیم صبح شنبه برگزار می‌شود.(جلسه برگزار شد و نمره‌ها را وارد کردم.)

جلسه هشتم مربوط به ادامه سؤال چهار هم بر گزار شد.

جدول کامل شد!

لطفاً نتایج ایران را تا قبل از نهایی شدن نتایج المپیاد جهانی، در سایت‌های دیگر بیان نکنید؛ در جریان تصحیح، تیم‌ها فقط از پنج ششم نمرات هم مطلع می‌شوند و انتقال اطلاعات دقیق تیم ایران می‌تواند به ضرر تیم تمام شود.

/ 0 نظر / 39 بازدید