پایان تصحیح برگه‌های تیم ایران و تلاش برای تقریب زدن نتیجه

هنوز برخی از نمره‌ها معلوم نشده؛ اصولاً در اعلام عمومی از هر تیم از هر سطر و ستون یک خانه (در مجموع شش خانه) مخفی است و به‌علاوه نتیجه برخی از تیم‌ها نیز هنوز ناقص است.

ایده من برای تخمین نمرات تیم‌ها این است که اولاً با استفاده از ضریب 1.2 حذف یک خانه را جبران کنم و ثانیاً اگر نمره یک سؤال یک تیم کلاً نیامده بود، نمره ایران را به جای آن بگذارم و برای تقریب به‌تر آن را در نسبت مجموع نمرات مشخص‌شده آن کشور به مجموع نمرات متناظر آن در تیم ایران ضرب کنم.

با اطلاعات فعلی به نتیجه زیر رسیدم:

1. People's Republic of China (216.0)
2. Republic of Korea (211.2)
3. United States of America (201.6)
4. Singapore (179.8)
5. Russian Federation (175.2)
6. Thailand (169.2)
7. Canada (153.6)
8. Vietnam (151.2)
9. Islamic Republic of Iran (151)
10. Romania (139.2)
11. Turkey (138.7)
12. Taiwan (131.3)
13. Japan (127.8)

رقم بعد اعشار را حذف نکرده‌ام که معلوم باشد اعداد تقریبی هستند. ویتنام و کانادا به نظر دست‌یافتنی می‌آیند و در مقابل فاصله ما تا رومانی و ترکیه نیز خیلی زیاد نیست.

از این چهار تیم در حال حاضر تنها سؤال سه ویتنام و ترکیه اعلام نشده است. نکته قابل توجه این است که رتبه کانادا و ویتنام در سال گذشته به ترتیب هفده و سی و یک بوده است.

نظر شما چیست؟ مرز مدال‌ها چه اعدادی است؟

تصویری از آخرین جلسه تصحیح برگه‌های تیم ایران:

از راست به چپ: آرش رستگار، مرتضی ثقفیان، امید نقشینه ارجمند، خانم Laura Pezzatti و آقای Sergio A. Yuhjtman (مصححین سؤال ۴، میز E)

/ 0 نظر / 63 بازدید