وب‌گاه المپیاد ریاضی ایران «گزارش دومین المپیاد ریاضی هم‌زمان هم‌راه با هم‌اندیشی» را منتشر کرد.