در زیر تصویری از تیم با لباس رسمی آمده است که بعد از مراسم افتتاحیه گرفته شده.

نکته جدید امسال، بله گفتن دانش آموزان، لیدرها و دیپیوتی لیدرها به یک سوگندنامه اخلاقی بود.