تیم ایران در روز افتتاحیه

تیم ایران بعد از امتحان اول